درخشندگی نام دهکده ارتباطات قشم همواره مدیون نیروهای متخصص و پرتلاشی است که با داشتن روحیه تیمی بالا،ارتباط موثر جهت همراهی یکدیگر در امور محوله توانسته اند سازمانی چابک و مسئولیت پذیر را سامان دهند و همواره صداقت و دلسوزی  را در ارتباط با مشتریان سر لوحه خود قرار داده و ما را در این راه یاری دهند. ما نیز  جهت تحقق این موضوع همواره در صدد جذب نیروی پر تلاش،مستعد و پرانرژی در هر رده شغلی هستیم.